لیست ورق گالوانیزه جهان اریکه

اردیبهشت 25, 1400

لیست قیمت ورق گالوانیزه - فولاد مبارکه اصفهان

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250293,000
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه - صنایع هفت الماس

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000292,000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000291,500
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000283,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000283,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000277,000
ورق گالوانیزه 1 رول 1000277,000
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000275,000
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000275,000
ورق گالوانیزه 2 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه - گروه کارخانجات نورد ولوله سمنان

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000294000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000294000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000281000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000281000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 25 .1رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه - مجتمع فولادی روی اندود کاوه

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000299,000
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250299,000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه - ورق خودرو چهارمحال بختیاری

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000293,000
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250292,500
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000284,000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250284,000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250278,000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000278,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000265,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250265,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000275,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 رول 1250تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 رول 1250تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 رول 1000تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه - ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000293,000
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250292,500
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000284,000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250284,000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000277,000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250277,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000275,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250275,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000274,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250274,000
ورق گالوانیزه 1 رول 1000274,000
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000256,000
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250256,000
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 رول 1000تماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 رول 1250تماس بگیرید

لیست قیمت ورق گالوانیزه - فولاد امیرکبیر کاشان

مشخصاتقیمت(ریال)
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250298,000
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000298,000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250290,000
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000290,000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250282,000
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000282,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250279,000
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000279,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250278,000
ورق گالوانیزه 0.9 رول 10001278,000
ورق گالوانیزه 1 رول 1250277,000
ورق گالوانیزه 1 رول 1000277,000
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000276,000
ورق گالوانیزه 1 رول 1253276,000
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250283,000
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000تماس بگیرید
اسکرول به بالا